ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว

(หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)


ชื่อปริญญา
     ชื่อเต็มภาษาไทย      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Architectural Heritage Management and Tourism)
     ชื่อย่อภาษาไทย        ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism)


ปรัชญา
     มรดกทางสถาปัตยกรรมเป็นมรดกที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการจัดการการท่องเที่ยวที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการทำให้วัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
     เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยวจึงมุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานวิจัยขั้นสูงโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ความรู้ขั้นสูง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่ศึกษาจากหลักสูตร ทั้งในเนื้อหาทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่ความเป็นสากล และความเป็นเลิศด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
   .1  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันระหว่างสาขาในการปฏิบัติและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
   2.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบประเพณี และการตั้งรกรากของชุมชน
   3.  เพื่อยกระดับความสามารถของบัณฑิตในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำทฤษฎีการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
   4.  เพื่อให้มีการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จำแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้
       1) แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการศึกษาในระดับดี (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป) หรือมีประสบการณ์การทำงานหลังจบการศึกษาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
       2) แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หลังจบการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
       3) แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีผลการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
       4) แบบ 2.2 สำหรับผู้มีคุณสมบัติดังนี้
             4.1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม โดยมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20 และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  หรือ
             4.2) นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผลการศึกษารายวิชามาแล้วอย่างน้อย 24  หน่วยกิต  และมีผลการศึกษาในระดับดีมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50) สามารถปรับระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอกได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
   2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7
   3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ


โครงสร้างหลักสูตร

   แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท
       วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

   แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี
       วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต
       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกิต

   แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท
       วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
       วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

   แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี
       วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ 18  หน่วยกิต
       วิชาเลือก 6  หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

   หมายเหตุ
       ผู้ที่เรียนแบบ 1.2 ,แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม  ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาพื้นฐานด้วยรายละเอียดหลักสูตร : Download

 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: