ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016
  ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว

(หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ   Master of Arts Program in Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)


ชื่อปริญญา
     ชื่อเต็มภาษาไทย       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Arts (Architectural Heritage Management and Tourism)
     ชื่อย่อภาษาไทย         ศศ.ม. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism)


ปรัชญา
     มรดกทางสถาปัตยกรรมเป็นมรดกที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการจัดการการท่องเที่ยวที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการจะทำให้วัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
     เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยวจึงมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานวิจัย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่ศึกษาจากหลักสูตร ทั้งในเนื้อหาทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่ความเป็นสากล และความเป็นเลิศด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันระหว่างสาขาในการปฏิบัติและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
   2.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบประเพณี และการตั้งรกรากของชุมชน
   3.  เพื่อยกระดับความสามารถของบัณฑิตในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำทฤษฎีการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
   4.  เพื่อให้มีการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังที่กำหนดไว้ อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
   2. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรกำหนด
   3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง


ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำรวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

   แผน ก เขียนวิทยานิพนธ์
       แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
       แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
       วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
       รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

   แผน ข ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และทำรายงานการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
       วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
       วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
       การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต
       รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

   หมายเหตุ  แผน ข มีการสอบประมวลความรอบรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบผ่านรายวิชาบังคับทั้งหมดรายละเอียดหลักสูตร : Download

 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: