ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016
  หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
 
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
 
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศศ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ศศ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ศศ.ม. สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ศศ.ม. สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
วท.ม.สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
วท.ม.สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
วท.ม.คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
วท.ม.คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 
ปร.ด. สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ปร.ด. สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปร.ด. สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ปร.ด. สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 
หลักสูตรนานาชาติ
 
ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: