ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016


  การประกันคุณภาพ

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
 
  • ปีการศึกษา 2546
 
- คู่มือการจัดทำรายงานประเมินตนเองของคณะฯ
- คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินระดับภาควิชา
- คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินของสำนักงานเลขานุการคณะฯ
 
  • ปีการศึกษา 2547
 
- คู่มือการจัดทำรายงานประเมินตนเองของคณะฯ
- คู่มือการตรวจรายงานการประเมินตนเอง
- คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินระดับภาควิชา
- คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินของสำนักงานเลขานุการคณะฯ
 
  • ปีการศึกษา 2548
 
- คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
 
 
ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
 
  • • ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
 
ปีการศึกษา 2544
ปีการศึกษา 2545
 
  • • การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
 
ปีการศึกษา 2544
ปีการศึกษา 2545
 
 
รายงานประจำปี
 
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551
 
ภาพกิจกรรม
รายงานการประเมินตนเอง
 
รายงานการประเมินตนเอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. ปีการศึกษา 2549
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: