ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016


  การบริหารงาน

คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
นโยบายการบริหารและดำเนินงาน
 
  • พ.ศ. 2549 - 2553 รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
 
นโยบายการบริหารและดำเนินงาน
 
  • พ.ศ. 2547-2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสิฎฐ์ อิ่มแสงจันทร์
  • พ.ศ.2543-2547 รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น
 
แผนการบริหารและดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
นโยบายการบริหารและการดำเนินงาน
 
 
การแบ่งส่วนราชการ
สถิติพื้นฐาน
 
  • ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
 
ปีการศึกษา 2547
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
 
  • สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำ (FTES)
 
FTES ปีการศึกษา 2549
FTES ปีการศึกษา 2550
FTES ปีการศึกษา 2551
 
  • ข้อมูลจำนวนบุคลากรคณะฯ
  • ข้อมูลทุนการศึกษา
 
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2550
 
 
หมายเลขโทรศัพท์
สถานที่ติดต่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: