ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016


  ทำเนียบคณบดี

ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร
พ.ศ.2498-2501
ศ.อัน นิมมานเหมินท์
พ.ศ.2501-2507
ศ.นาวาเอกสมภพ ภิรมย์ ร.น.
พ.ศ.2507-2515
ศ.แสวง สุดประเสริฐ
รักษาการ พ.ศ.2516-2516
ศ.มรว.ทองใหญ่ ทองใหญ่
พ.ศ.2516-2520

อ.วรรณะ มณี
พ.ศ.2520-2523

ศ.อรศิริ ปาณินท์
พ.ศ.2523-2527
รศ.ประสงค์ เอี่ยมอนันต์
พ.ศ.2527-2531
ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
พ.ศ.2531-2535
ผศ.สุธน วิริยะสมบูรณ์
พ.ศ.2535-2539
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
พ.ศ.2539-2543
รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น
พ.ศ.2543-2547
ผศ.วาสิฏฐ์ อิ่มแสงจันทร์
พ.ศ.2547-2549

รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน

 

 

 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: