ค้นหา ::
HOME
ADMISSION2560
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
 บุคลากร
ดาวน์โหลด
ผลงานและสิ่งพิมพ์
NAJUA
ICOMOS2016
Conference2016


  ประวัติความเป็นมา

ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2498
ในนาม“คณะสถาปัตยกรรมไทย” ที่บริเวณวังตะวันออกของเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบ
ปรปักษ์ และพลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์กรมหมื่นปราบปรปักษ์ เจ้ากรม
ช่างสิปป์หมู่ โดยมีพระพรหมพิจิตรดำรงตำแหน่งคณบดี และอาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็น
ผู้ช่วยคณบดีทำหน้าที่คล้ายเลขานุการ
ระยะแรกเริ่มการก่อตั้งเปิดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ดังนี้
พ.ศ. 2501-2507 ขยายหลักสูตรการศึกษาต่อไปจนถึงระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
“ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย” ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 5 ปี
ตามระบบสากลนิยม (สมัยศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ ดำรงตำแหน่งคณบดี)
พ.ศ. 2509 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” และชื่อหลักสูตรการศึกษา เป็น
“สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” (สมัยนาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ร.น. ดำรงตำแหน่งคณบดี)
พ.ศ. 2516  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
พ.ศ. 2517  เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชน
พ.ศ. 2522  ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย เพื่อเตรียม
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ. 2524  เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต “สาขาวิชาออกแบบชุมชน” เป็น
“สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง” เพื่อให้ตรงกับความหมายของคำว่า “Urban Design”
และเปลี่ยนชื่อจาก“ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง” เป็น “ภาควิชาการออกแบบและ
วางผังชุมชนเมือง” ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา
ราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2529  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
พ.ศ. 2530  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2538  เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
พ.ศ. 2542  เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และคณะฯ
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดเตรียมกำลังคนด้านสถาปัตยกรรมไทย จึงดำเนินโครงการ
สถาปัตยกรรมไทยปริวรรตขึ้นเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยตรง และจัดการเรียนการสอนที่
อาคารศิลป์ พีระศรี 1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2543  เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
พ.ศ. 2545  เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2547   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
พ.ศ. 2548  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
(เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง)
พ.ศ. 2549   เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2554  ปิดหลักสูตรอนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย

ปีการศึกษา 2554  จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอน
หลักสูตรการศึกษา รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ดังนี้ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
3. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
นโยบายการบริหารและดำเนินงาน  
 “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนการหลั่งไหล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้ก่อให้เกิดคำถามอย่างมากมายถึงทิศทางการพัฒนา
ในอนาคตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาคนมีความสามารถที่จะก้าวตามโลกอย่างรู้เท่าทันและมีความพร้อม
ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร จะทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับฐานความรู้
ของประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใด จะสามารถพัฒนาเป็นผู้นำทางปัญญาและเป็น
ศูนย์กลางความรู้ด้านสถาปัตยกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างไร จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่
การเป็นผู้นำองค์ความรู้เฉพาะเรื่องอย่างเด่นชัดได้อย่างไร จะสามารถพัฒนาผลผลิตทางวิชาการให้มี
ความแตกต่างได้ด้วยวิธีใด คำถามเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องตระหนัก”
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำต้องพัฒนา
อย่างสะท้อนความเป็นจริง มีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นผู้รักการเรียนรู้อย่างบูรณาการ อีกทั้งพัฒนาบุคลากรในสถาบันให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
และการพัฒนาหน่วยงานแบบก้าวกระโดดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นนำ นอกเหนือไปจากนี้แล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ยังต้องพัฒนาความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
เพื่อจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรทางปัญญามุ่งสู่การแข่งขันดังกล่าว ดังนั้น  “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรเป็นแหล่งการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์สู่ความเป็นผู้นำ
ทางปัญญาด้านสถาปัตยกรรม”
ผลผลิตที่คาดหวังจากการดำเนินงานแบบทางสายกลางที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่พร้อมกับสืบสานพัฒนาบนฐานเดิม
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น มีดังนี้
1.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งการศึกษาชั้นนำด้านสถาปัตยกรรม
ในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ มีคุณธรรม และมีลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้
2.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งการศึกษาชั้นนำด้านสถาปัตยกรรม
ที่ผลิตผลงานวิชาการสำหรับสังคมไทยและสากล
3.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้นำองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
นโยบายและการดำเนินงานตามแผนงานหลัก
จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ข้างต้น  จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานหลักด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) บริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
3) พัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สู่สถาบันการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัยและงานสร้างสรรค์  การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยเน้นอัตลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1) พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าประสงค์ของนโยบายคุณภาพของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับภาควิชา และคณะฯ
2) ส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย ให้มีการบูรณาการ
ภารกิจ 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ตามปณิธานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์
3) ส่งเสริมให้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา และนำผลการ
ประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้
ทุกระดับ
5) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาสามารถนำความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกและ
ศิษย์เก่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.  นโยบายด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2) พัฒนาหลักสูตรใหม่และจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ทุกหลักสูตร
3) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล  พร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4) พัฒนาการระบบการเรียนรู้แบบ Web Based Learning
4.  นโยบายด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1) พัฒนากิจการนักศึกษาให้เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) จัดสรรทรัพยากรสำหรับการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
3) จัดสรรทุนการศึกษาหรือแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความจำเป็นใน
ทุกระดับการศึกษา
4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน นักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่า
5.นโยบายด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์
1) ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
ทั้งระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์สนองตอบการพัฒนาชุมชน
และเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจของประเทศ
3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างหลากหลายตามความถนัด
และความเชี่ยวชาญของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอื่นๆ  
2) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองกับความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
3) เพื่อสร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชน
4) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บูรณาการกับการบริการทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ
5) ส่งเสริมการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
7. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย  ศิลปะ การออกแบบ
การสร้างสรรค์ และศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของชาติ
2) ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนไปพัฒนาองค์ความรู้และมีความเข้าใจ
ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดรายได้ให้ตนเองและ
ท้องถิ่น
3) ส่งเสริมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ปณิธาน / วิสัยทัศน / พันธกิจ 
ปณิธาน
 “รากฐานของนวัตกรรมแห่งการออกแบบ”
 “FOUNDATION OF INNOVATIVE DESIGN”


วิสัยทัศน์
 “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมในระดับนานาชาติ”
 “TOWARDS INTERNATIONAL EXCELLENCE IN ARCHITECHTURAL AND ENVIRONMENTAL
DESIGN CREATIVITY”
ปรัชญา
  “สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์สู่สากล”
  “THAI IN WISDOM-INTERNATIONAL IN CREATIVITY”
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง  และผลิตบัณฑิตที่มี
ความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม
2. ศึกษา วิจัย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสังคม
3. ให้บริการวิชาการในสาขาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพ
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาไทย


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877 โทรสาร 0-2221-8837 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271375-8 โทรสาร 034-271378
Faculty of Architecture, Silpakorn University (Wang Tha Pra) 31 Na Pra Lan Road, Pra Nakorn Bangkok,Thailand 10200 Phone : (66)2221-5877 Fax : (66)2221-8837 E-mail : arch_fac@su.ac.th Faculty of Architecture, Silpakorn University (Sanam Chan) Rach Makha Nai Road, Muang, Nakorn Pratom, Thailand 73000 Phone : (66)34-271-375-8 Fax : (66)34-271-378 E-mail : arch_fac@su.ac.th
User:
Pw: